Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Christine ten Kate
Telefoonnummer: 0645766611
Emailadres: info@cuisine-christine.nl

KvK-nummer: 72051256

BTW-identificatienummer: NL188742992B01

Artikel 2 – geldigheid van deze voorwaarden

2.1. Deze Algemene voorwaarden, hierna de voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Cuisine Christine, gevestigd te Purmerend,

2.2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Cuisine Christine opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

2.3. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de voorwaarden.

2.4. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Cuisine Christine maakt altijd eerst een offerte, deze is uiteraard vrijblijvend.

3.2. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (dit kan ook per emai) is een overeenkomst tot stand gekomen.

3.3. Alle door Cuisine Christine gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad c.q. capaciteit strekt”.

Artikel 4 – Prijzen

4.1. Alle prijzen vermeld op deze website zijn correct op het moment van publicatie. Ik behoud het recht om de prijzen en aangeboden goederen en/of diensten ten alle tijden te wijzigen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Afhankelijk van het afleveradres worden bezorgkosten in rekening gebracht.

4.2. Cuisine Christine kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.

Artikel 5 – Bezorging

5.1. De bezorgtijd die wordt weergegeven is een indicatie en kan dus in werkelijkheid afwijken. Bestellingen zullen bezorgd worden op het opgegeven adres.

5.2. Indien bezorging door Cuisine Christine wordt verricht, zal ik mijn uiterste best doen om de bestelling tijdig te bezorgen. Ik sluit echter elke aansprakelijkheid uit m.b.t. niet tijdige bestellingen en bezorgingen.

5.3 Binnen Purmerend en een straal van 10 km is de bezorging gratis. Voor alles daarbuiten reken ik 0,19 cent per kilometer.

Artikel 6 – Annuleringen

6.1. Indien je een bestelling wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 36 uur voor de afgesproken bezorging te doen anders ben ik genoodzaakt de reeds gemaakte kosten en uren in rekening te brengen.

6.2. Cuisine Christine behoudt het recht voor om een overeenkomst tot bezorging te annuleren / ontbinden wanneer een product, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig is.

Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De door Cuisine Christine ter beschikking gestelde zaken zoals servies, glaswerk, schalen, bestek en tafellakens blijven eigendom van Cuisine Christine en worden na de opdracht geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.

7.2. De opdrachtgever zal schade aan ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.

Artikel 8 – Betalingen

8.1. Cuisine Christine houdt een betalingstermijn van 14 dagen aan, tenzij anders overeengekomen.

8.2. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen verkeert de klant in verzuim. Dan is Cuisine Christine bevoegd om de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.

8.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zullen op de klant zijnde ondernemer worden verhaald. Ten aanzien van particulieren klanten zal artikel 6:96 BW van toepassing zijn.

 

 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Cuisine Christine is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Cuisine Christine tenzij er sprake is van opzet/grove schuld.

9.2. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Cuisine Christine bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

9.3. In geen enkel geval is Cuisine Christine gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan het door de verzekeraar van Cuisine Christine het terzake de schade uitbetaalde bedrag.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Cuisine Christine is het Nederlands Recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.

10.2. Alle vorderingen van de klant vervallen na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

11. Alle door de (potentiële) klant beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. Cuisine Christine zal de gegevens van de klant uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de klant. Gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Zie voor verdere informatie de privacyverklaring.